Basic Reno                                                        Reno with Den Option